ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ is a recipient of farm subsidies from Greece.

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2021 - 2022).

Login to view the full dataset
Total amount
565,956.35 Euro
received ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ from 2021 to 2021 in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.

🧑‍🔧👷 ||)·|()