ΕΝΩΣΗ ΕΛ\/ΚΩΝ ΣΥΝ\/ΜΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΥΝ ΠΕ

ΕΝΩΣΗ ΕΛ\/ΚΩΝ ΣΥΝ\/ΜΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΥΝ ΠΕ is a recipient of farm subsidies from Greece.

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2021 - 2022).

Login to view the full dataset
Total amount
400,407.06 Euro
received ΕΝΩΣΗ ΕΛ\/ΚΩΝ ΣΥΝ\/ΜΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΥΝ ΠΕ from 2021 to 2022 in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.

🧑‍🔧👷 ||)·|()