Α.Σ.ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝ.ΣΙΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ

Α.Σ.ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝ.ΣΙΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ is a recipient of farm subsidies from Greece.

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2021 - 2022).

Login to view the full dataset
Total amount
466,918.51 Euro
received Α.Σ.ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝ.ΣΙΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛ.ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΗΛΕΙΑ ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ from 2022 to 2022 in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.

🧑‍🔧👷 ||)·|()