ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠ\/ΚΩΝ ΣΥΝ\/ΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε

ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠ\/ΚΩΝ ΣΥΝ\/ΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε is a recipient of farm subsidies from Greece.

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2021 - 2022).

Login to view the full dataset
Total amount
572,976.96 Euro
received ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠ\/ΚΩΝ ΣΥΝ\/ΣΜΩΝ ΣΑΜΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε from 2021 to 2021 in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
Address
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.

🧑‍🔧👷 ||)·|()