ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΕΡΙΤΗΣ ΛΤΔ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΕΡΙΤΗΣ ΛΤΔ) is a recipient of farm subsidies from Cyprus.

Year
Scheme
Amount

Due to legal reasons detailed payment data is only visible for the last two years (2020 - 2021).

Login to view the full dataset
Total amount
466,878.7 Euro
received ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΒΔΕΛΛΕΡΙΤΗΣ ΛΤΔ) from 2020 to 2021 in payments of farm subsidies from the European Union under the CAP.
FragDenStaat.de

FarmSubsidy.org is a project by FragDenStaat, the central contact for all questions relating to freedom of information in Germany.